I/O线缆-分线盒配套应用系列

2条记录, 1 / 1 

I/O线缆-PUR(分线盒配套) L1/E176

I/O线缆-PUR(分线盒配套) L1/E176

芯数: 11 芯 截面积(mm2): 0.34、0.75
颜色: ”A1.灰/粉 A2.白 A3.红/蓝 A4.绿 A5.白/绿 A6.黄 A7.棕/绿 A8.灰 B1.黄/绿 B2.棕 B3.蓝” 材质 : PVC(LF)
成品外径 (±0.15mm): 9.5 外被颜色: 浅灰色
额定温度: -40℃...80℃ 导体: 裸绞合软铜线
资料下载:    

I/O线缆-PUR(分线盒配套) L1/E155

I/O线缆-PUR(分线盒配套) L1/E155

芯数: 19 芯 截面积(mm2): 0.34、0.75
材质 : PVC(LF) 成品外径 (±0.15mm): 11.2
外被颜色: 浅灰色 额定温度: -40℃...80℃
导体: 裸绞合软铜线   
资料下载:    
2条记录, 1 / 1